Muharrem İnce Salı günü Yenice’de

24 HAZİRAN se­çim­le­rin­de CHP’nin Cum­hur­baş­ka­nı adayı olan         Mu­har­rem İnce 19 Mart 2019 Salı günü saat 15.00’da Yenice’ye ge­lecek.

CHP Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da; “24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de CHP’nin Cum­hur­baş­ka­nı adayı, kit­le­le­rin büyük umudu, Sayın Mu­har­rem İnce 19 Mart 2019 Salı günü saat 15.00’da il­çe­mi­ze ge­le­rek, seçim çalışmalarımıza des­tek ola­cak­tır. Parti bi­na­mız­da ağır­la­ya­ca­ğı­mız Sayın Mu­har­rem İnce parti bi­na­mız önün­de de yurt­taş­la­rı­mı­za bir ko­nuş­ma ya­pa­cak­tır. Tüm hal­kı­mı­zı davet edi­yo­ruz.” de­nil­di.