CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Elieyioğlu : “Elektrik kesintilerinin zararı en aza indirilmelidir”

CHP İl Genel Mec­li­si Üyesi Adayı ola­rak 31 Mart yerel se­çim­le­ri­ne ka­tı­la­cak olan Fahri Eli­eyi­oğ­lu, ça­lış­ma­la­rı­nı yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor. Fahri Eli­eyi­oğ­lu, ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği bil­gi­de; “Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı köy­le­ri­miz­de ve ilçe mer­ke­zi­miz­de yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­yo­ruz. Bu ça­lış­ma­la­rı­mız­da il­çe­miz­de ya­şa­nan so­run­la­rı da bi­rin­ci ağız­dan din­li­yor, öğ­re­ni­yo­ruz” dedi.
Eli­eyi­oğ­lu, il­çe­miz­ ve köy­le­rin­de en çok şi­ka­yet edi­len ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin de elekt­rik ke­sin­ti­le­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve “Özel­lik­le sa­na­yi­ci­le­ri­miz ani ve ha­ber­siz elekt­rik ke­sin­ti­le­rin­den şi­ka­yet­çi ol­duk­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar ve büyük za­ra­ra uğ­ra­dık­la­rı­nı bil­di­ri­yor­lar. Elekt­rik ke­sin­ti­le­ri ma­ki­ne ak­sam­la­rı­na zarar ve­rir­ken, üre­ti­mi de olum­suz et­ki­li­yor. Bu da eko­no­mik ve iş gücü kay­bı­na neden olu­yor. Bun­dan ül­ke­miz eko­no­mi­si de zarar gö­rü­yor. Çay­cu­ma üze­rin­den or­man­lık alan­dan gelen ener­ji hat­tı­mız her ne kadar ye­ni­len­se de rüz­gar­lı, yağ­mur­lu ha­va­lar­da sık sık arı­za­la­nı­yor. Ko­nut­lar ve diğer iş yer­le­rin­de­ki alet eda­vat da bu ke­sin­ti­ler­den et­ki­le­ni­yor. Elekt­rik­li ev alet­le­rin­de bo­zul­ma­lar mey­da­na ge­li­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
İLÇEMİZ ENERJİSİ KA­RA­BÜK ÜZERİNDEN VERİLMELİDİR
CHP İl Genel Mec­li­si Üyesi Adayı Fahri Eli­eyi­oğ­lu, bu so­ru­nun çö­zü­mü ko­nu­sun­da da “Dev­le­ti­miz güç­lü­dür. Da­ğı­tım şir­ke­ti de ül­ke­mi­zin en güçlü şir­ket­le­rin­den bi­ri­si­dir. Bu işin çö­zü­mü Ye­ni­ce ve köy­le­ri­nin elekt­ri­ği­nin Ka­ra­bük üze­rin­den yer al­tın­dan ve­ril­me­si­dir. Bu ilk baş­lar­da ma­li­yet­li gibi gö­rül­se de za­man­la ken­di­si­ni amor­ti edecek, kayıp ve ka­çak­la­rı ön­le­ye­rek, ke­sin­ti­ler­de mey­da­na ge­lecek za­rar­la­rı te­la­fi ede­cek­tir. Eğer, hal­kı­mız bize gü­ve­nir iş ba­şı­na ge­ti­rir­se, bu ko­nu­nun çö­zü­mü ko­nu­sun­da hem ga­ze­te­ci hem de se­çil­miş bir il genel mec­li­si üyesi ola­rak so­nu­na kadar mü­ca­de­le­mi­zi ve­re­ce­ğiz” şek­lin­de gö­rüş­le­ri­ni dile ge­tir­di.