Hisar Kooperatifi Başkanı Köseoğlu

Hisar Kooperatifi Başkanı Köseoğlu:“HAK, HUKUK, ADALET İÇİN YOLA DEVAM DİYORUZ”(Haber Mer­ke­zi) – S.S. Hisar Köyü Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mu­ham­met Kö­se­oğ­lu, 18 Ha­zi­ran Pazar günü ya­pı­la­cak olan genel ku­rul­da ye­ni­den aday ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Hak, hukuk, ada­let için yola devam di­yo­ruz” dedi.Kö­se­oğ­lu, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li Hisar Köyü sa­kin­le­ri, de­ğer­li ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı­mız;Mu­ham­met Kö­se­oğ­lu, Şadi Kas­ka­tı ve İbra­him Özgün ola­rak yö­ne­ti­mi­mi­zi oluş­tur­duk ve hu­zur­la­rı­nı­za gel­dik.18 Ha­zi­ran Pazar günü ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin yeni yö­ne­ti­mi­ni se­çe­ce­ğiz. Biz­le­ri bu gö­re­ve layık gören or­tak­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor, bir kez daha on­lar­dan yetki is­ti­yo­ruz. Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin ve or­tak­la­rı­mı­zın her zaman yan­la­rın­da olduk. Yine or­man­da ça­lı­şan or­tak­la­rı­mı­zın ha­ke­diş­le­ri­ni daha önce ol­du­ğu gibi, bun­dan böy­le­de gü­nün­de ve za­ma­nın­da öde­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ben ve eki­bi­mi­ze des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yor, se­çim­le­rin kö­yü­mü­ze ve or­tak­la­rı­mı­za ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum”