Tarlasında 120 adet mısır kabağı yetiştirdi

Yenice ilçemizde  es­naf­lık yapan Oto Ekrem la­ka­bıy­la ta­nı­nan Eşref İnam’ın oğlu, Erdal İnam, tar­la­sın­da An­ka­ra ve Ada­pa­za­rı yol gü­zer­ga­hın­da sa­tı­şa su­nu­lan mısır ka­ba­ğın­dan İsmet­pa­şa’daki tar­la­sın­da 120 adet ye­tiş­tir­di.

Bi­ri­si yak­la­şık 25-30 ki­log­ram gele ka­ba­ğın ki­log­ra­mı­nı iki li­ra­dan sa­tı­şa su­nu­yor. Erdal İnam, ya­pın­ca her şeyin ye­tiş­ti­ği­ni be­lir­te­rek, top­ra­ğın boş bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Pazar so­ru­nun ol­ma­dı­ğı­nı da be­lir­ten İnam; “İnsan­lar bir şey üre­tir­se, mut­la­ka alı­cı­sı bu­lu­nu­yor. Ben de tar­lam­da böyle bir işi ya­pa­bi­lir­ mi­yim diye dü­şün­düm ve iyi bir ürün al­ma­yı ba­şar­dım. Her­ke­sin, bu tür üre­tim yap­ma­sı ge­re­kir. Top­rak­la­rı­mı­zı boş bı­rak­ma­ma­lı­yız. Ekin­ce, top­rak ana in­sa­na bir şey ve­ri­yor.” dedi.

Tar­la­sın­da ye­tiş­tir­di­ği bu ürün­le­rin, Çay­cu­ma-Bar­tın, Ka­ra­bük-An­ka­ra yolu üze­rin­de ol­du­ğu gibi satış yer­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de be­lir­ten Erdal İnam, bu ko­nu­da yet­ki­li­ler­den yar­dım­cı ol­ma­la­rı­nı da is­te­di.