ŞİNASİ ÖREN HİSAR KÖYÜ MUHTAR ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

ŞİNASİ ÖREN HİSAR KÖYÜ MUHTAR ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

31 Mart 2024 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­de Şi­na­si Ören Hisar Köyü Muh­tar adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Aday­lı­ğı ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze bir açık­la­ma yapan Ören, şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li Hisar Köyü sa­kin­le­ri;
31 Mart 2024 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de kö­yü­mü­ze muh­tar adayı oldum. Kö­yü­mü­ze ya­pı­lan hiz­me­tin 10 yıl­dan beri çok yerde ya­pıl­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Ben bu hiz­met­le­ri kim­se­yi ayır­ma­dan ya­pa­ca­ğı­ma söz ve­ri­yo­rum. Her­ke­sin bir­bi­riy­le ko­nu­şan, bir­bi­riy­le otu­rup kalk­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğım. Kö­yü­müz­de in­san­la­rın bir­bi­riy­le ba­rı­şık ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğım. Biz bü­yük­le­ri­miz­den onu gör­dük. Ben Hisar Kö­yün­de otu­ran tüm köy­lü­le­ri­mi­zin oyuna ta­li­bim.
Bu duy­gu­lar­la tüm kö­yü­müz hal­kı­na selam ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.”