Katılımcılara sertifika verilecek

 

“Sa­tı­cı ve Tü­ke­ti­ci­le­rin Bu­luş­tu­ğu Ortak Nokta Ka­ra­bük” isim­li proje kap­sa­mın­da ser­ti­fi­ka ve­ri­lecek
KA­RA­BÜK Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü’nün proje or­tak­la­rı Ka­ra­bük Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası ile Batı Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın 2019 yılı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de “Sa­tı­cı ve Tü­ke­ti­ci­le­rin Bu­luş­tu­ğu Ortak Nokta Ka­ra­bük” isim­li proje kap­sa­mın­da ka­tı­lım­cı­la­ra ser­ti­fi­ka ve­ri­le­ce­ği be­lir­til­di. İlçe­miz­den de Esnaf Odası, Şo­för­ler Odası, Be­le­di­ye ve Mal­mü­dür­lü­ğü’nden ele­man­la­rın ka­tıl­dı­ğı proje ile il­gi­li Ka­ra­bük Va­li­li­ği Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma şöyle;
“Ka­ra­bük Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü ola­rak proje or­ta­ğı­mız Ka­ra­bük Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ile Batı Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı 2019 yılı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de ‘Sa­tı­cı ve Tü­ke­ti­ci­le­rin Bu­luş­tu­ğu Ortak Nokta Ka­ra­bük’ isim­li pro­je­miz kabul edil­miş olup, 13 Ha­zi­ran 2019 ta­ri­hin­de söz­leş­me im­za­lan­mış­tır. Proje kap­sa­mın­da Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü, İl Def­ter­dar­lı­ğı ve İlçe Mal Mü­dür­lük­le­ri, İl ve İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı, Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı, Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­lik­le­ri­ne bağlı oda ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı per­so­nel­le­ri­ne; top­lam­da 88 ki­şi­ye Hal Kayıt Sis­te­mi, Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Bilgi Sis­te­mi, Elekt­ro­nik Ti­ca­ret Bilgi sis­te­mi, Ta­şın­maz Ti­ca­ret Bilgi Sis­te­mi, Tü­ke­ti­ci Bilgi Sis­te­mi, Hak­sız Fiyat Ar­tı­şı Şi­ka­yet Bil­di­rim Mo­dü­lü, Ti­ca­ri Elk­tr­onik Bilgi Sis­te­mi ve Gü­ven­siz Ürün­ler Bilgi Sis­te­mi konu baş­lık­la­rın­da 22 Tem­muz 2019 ta­ri­hin­de Eği­ti­ci Eğit­men­li­ği kursu ve­ril­me­ye baş­lan­mış­tır. Proje so­nun­da eği­tim alan kur­si­yer­le­ri­miz il mer­ke­zi ve il­çe­ler­de­ki va­tan­daş­la­ra se­mi­ner kon­fe­rans­lar dü­zen­le­mek üze­ri­ne Eğit­men­lik Ser­ti­fi­ka­sı ala­cak­lar­dır.”