ÇOCUK DOKTORU GÖREVİNE BAŞLADI

DEVLET HASTANESİ’NDE UZMAN ÇOCUK DOKTORU GÖREVİNE BAŞLADI

 

 

Yenice Dev­let Has­ta­ne­si’ndeki dok­tor ek­sik­li­ği gi­de­ri­li­yor. Dev­let Has­ta­ne­si­ne ata­nan Uzman Çocuk Has­ta­lık­la­rı Dok­to­ru Ber­rak Naz Kır­gıl gö­re­vi­ne baş­la­dı. İlk görev yeri olan Uzm. Dr. Kır­gıl’ın gö­re­ve baş­la­ma­sıy­la bir ek­sik­lik daha gi­de­ril­miş oldu. Dev­let Has­ta­ne­si’ne Genel Cer­rah atan­ma­sı ha­lin­de önem­li bir ek­sik­li­ğin daha gi­de­ril­miş ola­ca­ğı bil­di­ril­di.