Nüfus Müdürlüğünden adres uyarısı

Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü, mer­ke­zi veri ta­ba­nın­da ya­pı­lan in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de “yer­le­şim yeri adres kaydı” ol­ma­yan 363 bin 555 va­tan­da­şın ol­du­ğu­nun tes­pit edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, se­çim­ler­de ve diğer kamu hiz­met­le­ri­ne ulaş­ma­da sorun ya­şan­ma­ma­sı için GSM bil­gi­le­ri­ni pay­la­şan 185 bin 690 va­tan­da­şa “ilçe nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne mü­ra­ca­at ede­rek adres bil­di­ri­min­de bu­lun­ma­la­rı” için SMS yo­luy­la bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.
Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Kim­lik Nu­ma­ra­sı ile eş­leş­ti­ri­len yer­le­şim yeri ad­res­le­ri Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­ce mer­ke­zi veri ta­ba­nın­da tu­tul­mak­ta­dır. Bu ve­ri­ler, seç­men askı lis­te­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı, okul kaydı, teb­li­gat­la­rın gön­de­ri­mi gibi pek çok kamu hiz­me­ti­nin yü­rü­tü­le­bil­me­si için ka­nun­lar dâ­hi­lin­de il­gi­li kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın kul­la­nı­mı­na su­nul­mak­ta­dır. Mer­ke­zi veri ta­ba­nın­da ya­pı­lan in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de ‘yer­le­şim yeri adres kaydı’ ol­ma­yan 363 bin 555 va­tan­da­şı­mı­zın ol­du­ğu tes­pit edil­miş, bu kap­sam­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın oy kul­lan­ma nok­ta­sın­da sorun ya­şa­ya­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ril­miş­tir” de­nil­di.
Açık­la­ma­da, “Bu iti­bar­la gerek se­çim­ler­de, ge­rek­se diğer kamu hiz­met­le­ri­ne ulaş­ma­da sorun ya­şan­ma­ma­sı için GSM bil­gi­le­ri­ni pay­la­şan 185 bin 690 va­tan­da­şı­mı­za ilçe nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne mü­ra­ca­at ede­rek adres bil­di­ri­min­de bu­lun­ma­la­rı yö­nün­de ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan SMS yo­luy­la bil­gi­len­dir­me ya­pıl­mış­tır. Va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek ama­cıy­la ilçe nüfus mü­dür­lük­le­ri hafta sonu ça­lı­şa­cak­tır” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.